Ovaj dokument je zamišljen kao vodič za prijavu na konkurs. Takođe, svrha ovog dokumenta je i da se učesnici konkursa upoznaju sa načinom odlučivanja Fondacije.

Prilikom ocenjivanja Fondacija uzima, isključivo, u obzir finansijski plan i plan projekta! Međutim, Fondacija uzima u obzir i okolnosti institucije ali ukoliko finansijski plan ili projekat plan nisu dovoljni dobri tada te okolnosti nisu odlučujuće. S toga je nepotrebno napisati istoriju škole. Detaljan projekat plan ne mora da znači da će se sve iz plana ostvariti ali vreme provedeno na pripremanju projekat plana smatramo pokazateljem motivacije. Detaljan plan projekta povećava šanse za uspehom.

Posebnu pažnju treba obratiti i na izradu finansijskog plana jer prikazuje traženi iznos sredstava i ključni je pokazatelj učinka koji je neophodan za uspešnost projekta. Detaljan finansijski plan koji favorizujemo treba da sadrži kompletnu listu željenih sredstava kao i jediničnu cenu sredstava i biljaka ali i ukupan iznos. Međutim, finansijski plan je manje važan za Fondaciju koliko je bitan za samu instituciju. Tako da se uspešnost bašte odnosno projekta ne zasniva samo na proceni nego i na istraživanju i na činjeničnim informacijama.

Fondacija uzima u obzir i to da li se radi o već postojećem projektu ili o potpuno novom projektu. Novi projekti odnosno novi učesnici neće biti u nepovoljnijem položaju u odnosu na postojeće projekte ukoliko su finansijski plan i projekat plan detaljno napisani. Često se dešava da učesnici projekta iz prethodne dve godine traže samo deo sredstava koji je predviđen, po školi, i tada je Fondacija u mogućnosti da finansira više projekata.

Ako je reč o već postojećim baštama tada prednost imaju škole koje sarađuju sa drugim organizacijama, mesnim zajednicama kao i sa drugim obrazovnim institucijama. Saradnja između organizacija i unutar institucije predstavlja jedan od ciljeva Fondacije ali i samog projekta finansiranja školske bašte.

Dalje, prilikom odlučivanja uzima se u obzir i to da li postoji dugoročni plan za održavanje i korišćenje bašte. Cilj Fondacije jeste da se uspostavi mreža za razmenu informacija, iskustva pa čak i semena biljaka između škola koje učestvuju u projektu. U vezi sa tim, u bliskoj budućnosti, Fondacija želi da izgradu platformu gde je za uspešnost neophodno dobro i efikasno funkcionisanje projekata školske bašte.

Važan faktor jeste i to da li se plodovi iz bašte koriste u dečijoj ishrani u školi jer je jedan od ciljeva projekta upravo razvijanje ekološke svesti kod učenika kao i način upotrebe plodova rada.

Prednost prilikom prijave, postojeći ili novi projekti, imaju projekti koji sadrže kompostiranje ili bilo koju drugu vrstu recikliranja.

Glavni cilj konkursa je uključivanje obrazovanja na otvorenom u godišnji plan rada. Tako da se radujemo ukoliko vidimo da su u obrazovanje na otvorenom uključeni, sem biologije, i drugi nastavni predmeti.

Stepen uključenosti dece ali i roditelja u projekat je veoma važan faktor. Ovde se posebna pažnja obraća na volonterski rad jer je i promocija volonterskog rada jedan od ciljeva Fondacije.

Fondacija preferira jednostavnije planove. Glavni razlog za to je iskustvo iz prethodnih godina. Prve godine smo finansirali složenije projekte koji su se prilikom realizacije plana morali izboriti sa nepredviđenim preprekama. S toga se u planu projekta mogu navesti i eventualne prepreke koje mogu uticati na uspešnost projekta.

Smatramo da je dobra ideja da se u rad uključe i vrtići, posebno deca koja će naredne godine upisati prvi razred. To se može sprovesti i kao jednodnevna poseta vrtića školama odnosno baštama.

Kao što je i navedeno, u konkursu, gradske škole koje nemaju zelene površine se takođe mogu prijaviti na konkurs. Međutim, u tom slučaju, za pobedu na konkursu nije dovoljno samo navesti da škola nema zelenu površinu i da to negativno utiče na razvoj ekološke svesti kod učenika već je isto tako neophodan detaljan finansijski i projekat plan.

Ideja o meteorološkoj stanici je dobra. Takođe, i edukacija o ideji je dobrodošla. Posebnu pažnju ćemo obratiti na to kako se sprovodi u praksi ukoliko je deo prvobitnog plana.

Radi uspešnosti izrade finansijskog i projekat plana u daljem tekstu ćemo navesti ideje iz prethodnih projekata koje su suprotne ciljevima Fondacije i zbog toga nisu dobile pozitivnu ocenu.

Fondacija ne podržava projekte koji za cilj imaju stvaranje parkova sa različitim vrstama ukrasnih biljaka. Umesto toga, prednost ima uređenje prostora koji sadrži autohtone biljke, kuhinjske biljke ili pak voćke.

Troškovi koji nisu strogo vezani za školsku baštu se uzimaju sa sumnjom. Ovde se pre svega misli na “promotivni materijal”. Prema našem mišljenju promocija se može obaviti i putem lokalnih medija i društvenih mreža gde nije potrebno nikakvo finansijsko ulaganje. Kao organizacija koja se bavi zaštitom životne sredine ne želimo da podržavamo projekte koji mogu da povećaju problem smeća u Srbiji. Razumemo da se dosta škola suočava sa različitim finansijskim problemima i nedostatkom kancelarijskog materijala i materijala za obrazovanje ali to nije u nadležnosti Fondacije niti joj je cilj.

Na kraju želimo da naglasimo da se deo plan projekta koji se odnosi na ciljeve projekta čita sa posebnom pažnjom. Često se dešava da se sami ciljevi projekta prepišu iz teksta konkursa. Mi te ciljeve u tekstu konkursa dajemo kao primere. Iskreno, želimo da čujemo koje ciljeve bi institucije želele da postignu sa projektom školske bašte. Ne želimo da pročitamo svoje reči iz teksta konkursa nego autetnične reči učesnika.

Gore navedena lista ne znači da uspešan projekat mora da sadrži sve ove elemente. Cilj ovog teksta je da se na primeru plan projekata iz prethodnih godina vidi u kom smeru treba planirati projekat i izraditi finansijski plan i projekat plan. Ono što je najvažnije jeste da u planu vidimo da je učesnik svestan da su mogućnosti projekta u toku jedne godine ograničene. S tim u vezi, učesnik se u tom slučaju prijavljuje sa manjim projektom kojeg je kasnije, naredne godine, lako proširiti.

Hermina & Aleksandra
Hermina Olah VašAleksandra Dulić